نویسنده = شعاع، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایة فرهنگی و مدیریت بدن

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-81

10.22035/ijcr.2016.300

صدیقه شعاع؛ محسن نیازی