نویسنده = اسکندری پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 84-112

10.7508/ijcr.2010.12.004

محمدتقی ایمان؛ نسیبه زنجری؛ ابراهیم اسکندری پور