نویسنده = احمدی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

10.7508/ijcr.2010.12.001

عبدالله گیویان؛ شهرام احمدی