نویسنده = بخشی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بار عاطفی رابطة گردشگران با جامعه میزبان مشهد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-58

10.22035/ijcr.2017.313

حامد بخشی؛ آمنه اخلاقی؛ سیدباقر حسینی؛ سید محمدنقی موسوی