نویسنده = فرقانی، مخمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی