نویسنده = سیدحسینی، سیدمحمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ارزش‌های ادراکی در مخاطبان پلتفرم‌های بازی‌های دیجیتال

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-25

10.22035/jicr.2019.377

سیدمحمدعلی سیدحسینی؛ پویان نژادی؛ حامد نصیری