بازی‌های رایانه‌ای
1. طراحی مدل اثرگذاری استفاده از بازی‌های ویدئویی ورزشی بر مصرف ورزشی

شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حکیمه افروزه؛ آرمان عاشوری

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 59-83

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2019.379

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات استفاده از بازی‌های ویدئویی ورزشی روی مصرف ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. همچنین اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شامل سه پایه هفتم، هشتم و نهم شهر رشت بودند که 183 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ...  بیشتر