نویسنده = شریفی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب مطالعات بازی‌های دیجیتال سیاسی و جنگی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 183-207

10.22631/jicr.2018.1716.2347

اکبر نصراللهی؛ مقداد مهرابی؛ فرزانه شریفی