نویسنده = روستاخیز، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمان‌هـای هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-102

10.22631/jicr.2018.1811.2420

احمد نادری؛ بهروز روستاخیز؛ ابراهیم فیاض؛ محمدعثمان حسین بر