نویسنده = موسی پور، نعمت الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 157-182

10.7508/ijcr.2008.03.007

نعمت الله موسی پور؛ فریبا درتاج