نویسنده = روحانی، علی
تعداد مقالات: 2
2. رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی: زنان شهر شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-104

10.7508/ijcr.2011.13.004

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی