نویسنده = طاهرپور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنبه های گوناگون دریافت پیامک از دوستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-113

10.7508/ijcr.2012.17.004

زهره قلیلی رنانی؛ اعظم مرادی؛ فاطمه طاهرپور؛ صغری طاهری