دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1388، صفحه 1-212 
6. هویت دینی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز)

صفحه 125-141

10.7508/ijcr.2009.06.006

عبدالحسین کلانتری؛ جلیل عزیزی؛ سعید زاهد زاهدانی