دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1389، صفحه 1-224 

مقاله علمی پژوهشی

1. تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون

صفحه 1-21

10.7508/ijcr.2010.12.001

عبدالله گیویان؛ شهرام احمدی


مقاله علمی پژوهشی

3. ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها

صفحه 59-84

10.7508/ijcr.2010.12.003

حسن چاووشیان؛ سیدجواد حسینی رشت آبادی


4. کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی

صفحه 84-112

10.7508/ijcr.2010.12.004

محمدتقی ایمان؛ نسیبه زنجری؛ ابراهیم اسکندری پور