دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1390 
3. جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی

صفحه 55-90

10.7508/ijcr.2011.16.003

محمد‌سعید ذکایی؛ محمد‌جواد اسماعیلی


5. تحلیل جامعه‌شناختی شیوه‌های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین

صفحه 117-158

10.7508/ijcr.2011.16.005

علی ربانی خوراسگانی؛ وحید قاسمی؛ رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده؛ نادر افقی