دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1391، صفحه 1-240 
4. بررسی جنبه های گوناگون دریافت پیامک از دوستان

صفحه 91-113

10.7508/ijcr.2012.17.004

زهره قلیلی رنانی؛ اعظم مرادی؛ فاطمه طاهرپور؛ صغری طاهری