دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1391، صفحه 1-162 
4. جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

صفحه 89-114

10.7508/ijcr.2012.18.004

فاطمه رضایی خیرآبادی؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسین محمدی؛ سید علی خالقی‌نژاد