دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1391، صفحه 1-167 
2. طراحی و اجرای مدل عمومی ارزیابی پیشرفت فرهنگی - اجتماعی در دانشگاه ها

صفحه 23-41

10.7508/ijcr.2012.20.002

غلامرضا خواجه سروی؛ علی رضا علی احمدی؛ علی رضا معینی؛ مصطفی دزفولی