دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1392، صفحه 1-184 
3. تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی

صفحه 67-90

10.7508/ijcr.2013.22.003

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ رقیه توحیدیان