دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1395، صفحه 1-220 
2. بار عاطفی رابطة گردشگران با جامعه میزبان مشهد

صفحه 33-58

10.22035/ijcr.2017.313

حامد بخشی؛ آمنه اخلاقی؛ سیدباقر حسینی؛ سید محمدنقی موسوی