دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1397، صفحه 1-189 

مقاله علمی پژوهشی

1. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی