سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فصلنامه «تحقیقات فرهنگی ایران» نشریه علمی - پژوهشی است که مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌کند.

مبلغ اشتراک سالانه (برای چهار شماره) همراه با هزینه پست:

  • افراد 100،000 ریال
  • موسسات 100،000 ریال

در صورت تغییر نشانی پستی، نشانی چدید را در فرم مشخصات فردی وارد کنید.

در صورت عدم دریافت فصلنامه مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهید.

لطفاً وجه اشتراک خود را به حساب شماره 1456/69 به نام «خزانه تمرکز درآمدهای اختصاصی» پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نزد بانک مزکزی (قایل پرداخت در کلیه  شعب بانک ملی) واریز نمایید و فیش واریزی را به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، شماره 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایید.