آ

 • آپاراتوس تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه‌های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]

 • آموزش مجازی مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

 • آموزش مطالعات فرهنگی آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-29]

 • آموزش مطالعات فرهنگی تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-66]

 • آموزش باز و بسته تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 107-137]

 • آرایش کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

 • آسیب‌ها و چالش‌ها مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

ا

 • افکار عمومی دوگانه‌انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمینه‌مند از فرایند فروکاست شایعه‌سازی و شایعه‌پذیری در میان جوانان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 127-156]

 • اینستاگرام عرفی‌زدایی بین کاربران اینستاگرام؛ ارائه یک نظریه مبنایی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 39-71]

 • ایران مطالعۀ کیفی رواج اندیشۀ فروپاشی فرهنگی در بین نخبگان؛ افسانه یا واقعیت؟ [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 139-170]

 • انزوای اجتماعی تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 157-187]

 • اردوی ورودی فراتر از یک اردو: بررسی تأثیر اردوی ورودی‌های جدید بر دوقطبی شدن فضای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دانشگاه صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 67-105]

 • ارزش‌مندی ناموس قتل‌های ناموسی و دلالت‌های معنایی سوژۀ بهنجار در نهاد خانواده: روایت‌پژوهی‌ روزنامه‌ها از قتل رومینا اشرفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]

ب

 • بازگشت به سنت سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 89-121]

 • بازنمایی قتل‌های ناموسی و دلالت‌های معنایی سوژۀ بهنجار در نهاد خانواده: روایت‌پژوهی‌ روزنامه‌ها از قتل رومینا اشرفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]

 • بازاندیشی آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-29]

 • بازاندیشی تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-66]

 • بدن کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

 • بدنمندی بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما» [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-88]

 • بدنمندی مبارز بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما» [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-88]

 • بدنمندی سنتی بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما» [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-88]

 • بدنمندی عروسکی بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما» [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-88]

پ

 • پایگاه اجتماعی اقتصادی تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 157-187]

 • پاندمی کووید‌ـ‌19 از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 153-183]

 • پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

 • پدیدارشناسی مکان بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان: تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 23-41]

ت

 • تکنولوژی‍های نهادی تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه‌های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]

 • تنوع فرهنگی مدارای اجتماعی در جامعۀ فردگرا: مطالعۀ تأثیر فردگرایی بر مدارای اجتماعی جوانان در شهر بجنورد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

 • تبارشناسی تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 107-137]

 • تجربۀ زیسته بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان: تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 23-41]

 • تجربۀ زیسته مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

 • تجربۀ سوگواران از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 153-183]

 • تحلیل فرهنگی آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-29]

 • تحلیل فرهنگی تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-66]

 • تحلیل محتوای استقرایی مطالعۀ کیفی رواج اندیشۀ فروپاشی فرهنگی در بین نخبگان؛ افسانه یا واقعیت؟ [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 139-170]

 • تحلیل تقارن آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-29]

 • تحلیل تقارن تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-66]

 • تحلیل تأثیر فرهنگی‌ـ‌اجتماعی فراتر از یک اردو: بررسی تأثیر اردوی ورودی‌های جدید بر دوقطبی شدن فضای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دانشگاه صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 67-105]

ج

 • جوانان کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

 • جنگ جهانی اول بررسی خلقیات ایرانیان در خلال قحطی جنگ جهانی اول با روش فازی کیفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • جامعۀ مدرن مدارای اجتماعی در جامعۀ فردگرا: مطالعۀ تأثیر فردگرایی بر مدارای اجتماعی جوانان در شهر بجنورد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

ح

 • حریم خصوصی واکاوی چالش‌های اخلاقی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 73-102]

 • حس مکان بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان: تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 23-41]

 • حس حضور مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

 • حس دلبستگی بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان: تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 23-41]

خ

 • خودِ زنانه تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

 • خلقیات بررسی خلقیات ایرانیان در خلال قحطی جنگ جهانی اول با روش فازی کیفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

د

 • دیگری بزرگ تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

 • دین دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-29]

 • دینداری تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 157-187]

 • دوقطبی شدن مذهبی فراتر از یک اردو: بررسی تأثیر اردوی ورودی‌های جدید بر دوقطبی شدن فضای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دانشگاه صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 67-105]

 • دولت‌آباد محلۀ دولت‌آباد: خانه‌ای برای بودن در جهان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 103-125]

 • دانشگاه زیست‌جهان دانشجویی و پیوند آن با توسعه و پیشرفت کشور در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]

 • دانشگاه اصفهان مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

 • دانشجو زیست‌جهان دانشجویی و پیوند آن با توسعه و پیشرفت کشور در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]

 • دختران نوجوان دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-29]

 • دریافت دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-29]

ر

 • رویکرد کیفی دوگانه‌انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمینه‌مند از فرایند فروکاست شایعه‌سازی و شایعه‌پذیری در میان جوانان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 127-156]

 • روایت محلۀ دولت‌آباد: خانه‌ای برای بودن در جهان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 103-125]

 • روش فازی کیفی بررسی خلقیات ایرانیان در خلال قحطی جنگ جهانی اول با روش فازی کیفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • رسانه‌ کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

 • رسانه‌های اجتماعی واکاوی چالش‌های اخلاقی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 73-102]

 • رسانه‌های جمعی تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 157-187]

ز

 • زیبایی کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

 • زیست‌پذیری محلۀ دولت‌آباد: خانه‌ای برای بودن در جهان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 103-125]

 • زیست‌جهان زیست‌جهان دانشجویی و پیوند آن با توسعه و پیشرفت کشور در دانشگاه تهران [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]

 • زنای ذهنی تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

 • زنان بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما» [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-88]

 • زنان کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-60]

س

 • سکولارنشدن عرفی‌زدایی بین کاربران اینستاگرام؛ ارائه یک نظریه مبنایی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 39-71]

 • سکنی‌گزیدن محلۀ دولت‌آباد: خانه‌ای برای بودن در جهان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 103-125]

 • سوگواری ناتمام از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 153-183]

 • سلفیت جهادی سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 89-121]

 • سبک زندگی مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 123-151]

ش

ط

 • طلاق تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

ع

 • عرفی‌زدایی عرفی‌زدایی بین کاربران اینستاگرام؛ ارائه یک نظریه مبنایی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 39-71]

ف

 • فناوری اطلاعات واکاوی چالش‌های اخلاقی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 73-102]

 • فناوری‍های نوین تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه‌های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]

 • فانتزی تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

 • فروکاست شایعه دوگانه‌انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمینه‌مند از فرایند فروکاست شایعه‌سازی و شایعه‌پذیری در میان جوانان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 127-156]

 • فروپاشی فرهنگی مطالعۀ کیفی رواج اندیشۀ فروپاشی فرهنگی در بین نخبگان؛ افسانه یا واقعیت؟ [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 139-170]

 • فرهنگ تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 107-137]

 • فرهنگ دانشگاهی مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 171-204]

 • فردگرایی مدارای اجتماعی در جامعۀ فردگرا: مطالعۀ تأثیر فردگرایی بر مدارای اجتماعی جوانان در شهر بجنورد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

 • فضای مجازی دوگانه‌انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمینه‌مند از فرایند فروکاست شایعه‌سازی و شایعه‌پذیری در میان جوانان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 127-156]

ق

 • قحطی بررسی خلقیات ایرانیان در خلال قحطی جنگ جهانی اول با روش فازی کیفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

ک

 • کاربران دوگانه‌انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمینه‌مند از فرایند فروکاست شایعه‌سازی و شایعه‌پذیری در میان جوانان [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 127-156]

گ

 • گفتمان تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه‌های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]

 • گفتمان تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 107-137]

م

 • موزه تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه‌های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]

 • موسیقی دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-29]

 • مجازات قصاص قتل‌های ناموسی و دلالت‌های معنایی سوژۀ بهنجار در نهاد خانواده: روایت‌پژوهی‌ روزنامه‌ها از قتل رومینا اشرفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]

 • مخالفت با مدرنیسم سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 89-121]

 • مدارای اجتماعی مدارای اجتماعی در جامعۀ فردگرا: مطالعۀ تأثیر فردگرایی بر مدارای اجتماعی جوانان در شهر بجنورد [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]

 • مسئله تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 107-137]

 • مسائل اخلاقی واکاوی چالش‌های اخلاقی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 73-102]

 • مشارکت اجتماعی تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 157-187]

 • مصرف موسیقی دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-29]

ن

 • نییت مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 123-151]

 • نقد فرهنگی آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-29]

 • نقد فرهنگی تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-66]

 • نخبگان مطالعۀ کیفی رواج اندیشۀ فروپاشی فرهنگی در بین نخبگان؛ افسانه یا واقعیت؟ [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 139-170]

 • نظریۀ داده‌بنیاد مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 123-151]

 • نظریۀ زمینه‌ای پست مُدرن از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 153-183]

ه

 • هویت مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 123-151]

 • هویت مقاومت سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 89-121]