پ

 • پاسخ‌گویی برخط شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی؛ یک مطالعۀ داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 49-78]

 • پساگردشگری چارچوب رفتار گردشگران مجازی؛ مورد مطالعه، مقاله‌های پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 107-136]

ت

 • تهران سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 137-166]

 • تمارض اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان» [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]

 • تجربه گردشگر چارچوب رفتار گردشگران مجازی؛ مورد مطالعه، مقاله‌های پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 107-136]

 • تحلیل گفتمان بازتاب انتظارات فرهنگ برساختۀ شرق‌شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 167-198]

ح

 • حکمرانی خوب شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی؛ یک مطالعۀ داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 49-78]

خ

 • خانگی ‌‏شدن خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

 • خانۀ هوشمند خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

 • خانۀ متصل خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

 • خانۀ آینده خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

ر

 • رفتار گردشگران مجازی چارچوب رفتار گردشگران مجازی؛ مورد مطالعه، مقاله‌های پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 107-136]

 • راهبردهای بقا تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان» [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]

 • رسانه‏ای ‏‌شدن خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

 • رسانۀ اجتماعی شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی؛ یک مطالعۀ داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 49-78]

ز

 • زندگی روزمره تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان» [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]

س

 • سمن‌های محیط‌زیستی سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 137-166]

 • سرمایۀ فرهنگی سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 137-166]

ش

 • شرق‌شناسی بازتاب انتظارات فرهنگ برساختۀ شرق‌شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 167-198]

ف

 • فیلم قهرمان تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان» [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]

 • فرهنگ مادی خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-47]

ق

 • قهرمان‌پروری تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان» [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]

 • قدرت رام‌شدۀ حاکمیت شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی؛ یک مطالعۀ داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 49-78]

گ

 • گردشگری مجازی چارچوب رفتار گردشگران مجازی؛ مورد مطالعه، مقاله‌های پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 107-136]

م

 • مؤلفه‌های محیط‌زیستی سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 137-166]

 • مشارکت سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 137-166]

 • معماری دوره پهلوی اول بازتاب انتظارات فرهنگ برساختۀ شرق‌شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 167-198]

ن

 • نمایشگاه جهانی بازتاب انتظارات فرهنگ برساختۀ شرق‌شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 167-198]