بازطراحی سازوکار سیاست‌گذاری رسانه‌ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

محمدسعید تسلیمی؛ آمنه کلاته آقامحمدی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.001

چکیده
  با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در تدوین خط‌مشی‌ رسانه‌ای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، پژوهش حاضر که ماهیت توصیفی و استنباطی دارد، بر آن است تا با بررسی مفاهیم، ضرورت‌ها و الگو‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای که از مطالعات ادبیات این حوزه به دست آمده است، به یک الگوی جامع «سیاست‌گذاری رسانه‌ای متأثر از ...  بیشتر