مطالعات فرهنگی
فهم زمانی و تجربه حل مسأله؛ نمونه موردی «پلیس نامحسوس»

امیر خراسانی؛ محمدسعید ذکایی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 133-163

https://doi.org/10.22035/ijcr.2017.317

چکیده
  در پژوهش پیش‌روبه نسبت فهم زمانی کنشگران و شیوة حل مسئله دریک وضعیت بغرنج می‌پردازیم. در این مسیر با بررسی تعدادی ازفیلم‌های برنامة «پلیس نامحسوس»، به شیوة حل مسئلةرانندگان توجه می‌کنیم. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مردم‌روش‌شناسی و با تکنیک تحلیل گفتگو به نظم نهادی اندرکنش‌ها در موقعیت این فیلم‌ها پرداخته‌ایم و ...  بیشتر

نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران

محمدسعید ذکایی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 169-196

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007

چکیده
  چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن فرهنگ در جامعة معاصر بی‌تردید این عرصه را محملی جدی برای تولید و بازنمایی شکاف و نابرابری‌ها ساخته است. تلاقی نابرابری‌ها در دسترسی به سرمایه‌ها با زندگی شهری که موضوع محوری در حوزة مطالعات فرهنگی شهر به شمار می‌آید، به‌ندرت موضوعی برای مطالعات تجربی نظام‌مند در ایران بوده است. مطالعة حاضر با اتکا به ...  بیشتر