آنجا که نمی‌دانیم چگونه اخلاقی باشیم؛ پژوهشی در میزان آگاهی بر مصادیق سرقت معنوی

شاهو صبار؛ علی معصومی فر؛ سعید محمدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22035/jicr.2019.2243.2747

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش می‌کند میزان آگاهی افراد نسبت به قواعد کیفی و اخلاقی کار علمی و دانشگاهی و رابطۀ این آگاهی با سطح تحصیلات آنان را بسنجد. بدین‌منظور پرسش‌نامه‌ای برخط(آنلاین) تهیه شد و طی آن از افراد سؤالاتی پرسیده شد که دیدگاه آنان را نسبت‌به چند مورد مهم مرتبط‌با کیفیت یا اخلاق کار علمی مشخص می‌کند: «ارجاع به منابع علمی نه‌چندان ...  بیشتر