سنجش نگرش جامعه میزبان به گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری در شهر همدان

شهلا کاظمی‌پور ثابت؛ حسین رضایی؛ حدیثه رمضانی‌فر

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 151-184

چکیده
  موضوع مقالة حاضر، سنجش نگرش جامعة میزبان در مورد گسترش آسیب­های اجتماعی ناشی از توسعة گردشگری در شهرستان همدان است. روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی‌ـ‌تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری داده­های مورد نیاز از پرسش‌نامه محقق‌ساخته در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. بدین منظور کل جامعة آماری به دو گروه متفاوت شامل ساکنان ...  بیشتر