فضای مجازی و فرهنگ متاورس
واکاوی چالش‌های آموزش در متاورس

فاطمه خوشنویسان؛ مریم طلائی؛ سعید شریفی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 67-93

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3238.3528

چکیده
  رشد روزافزون استفاده از فناوری‌های مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌های مجازی، امکانی را برای تحول و توسعه آموزشی در بستر متاورس ایجاد کرده است؛ امکانی که از یک‌سو به قابلیت‌های توسعه زیرساختی، و از سوی دیگر، به جنبه‌های محتوایی و ساختاری آموزش در جامعه برمی‌گردد. موضوعی که به‌رغم جنبه‌های مثبت و منفی آن برای دستیابی به فراآموزش ...  بیشتر