تدوین الگوی ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها

میثم لطیفی؛ میثم ظهوریان ابوترابی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 47-70

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای ارزیابی فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها و ارزیابی شاخص‌های مذکور در دانشگاه‌های دولتی شهر مشهد انجام شد. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش آمیخته اکتشافی است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل شبکة مضامین و در بخش کمی روش توصیفی‌ـ‌پیمایشی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی تحلیل اسناد و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

ارزیابی برنامه‌های توسعة فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم

غریب فاضل‌نیا؛ مرتضی توکلی؛ کاظم تاجبخش

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 149-177

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.007

چکیده
  مقولة فرهنگ از مهم‌ترین مسائل مؤثر بر توسعه در جوامع انسانی است. اصطلاح توسعة فرهنگی در سال‌های اخیر رایج شده و می‌تواند به تضادی که میان سنت و مدرنیته، میان مکان‌ها و سکونت‌گاه‌ها وجود دارد، پایان بخشد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل فرایند توسعة مناطق روستایی در بُعد فرهنگی است. بخش مرکزی شهرستان رستم به لحاظ توانمندی‌های فراوان ...  بیشتر