زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه‌ها و برهان ها

کیوان زاهدی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 21-52

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.002

چکیده
  این مقاله هدفی دو گانه دارد: هم به بررسی دیدگاه‌های متأخر درباره رابطه میان زبان، تفکر و فرهنگ می‌پردازد و هم به ارائه راهکاری نوین در قالب طرحی جدید بر پایه آخرین دستاوردهای رویکرد کمینه گرا می‌انجامد. محورهای اصلی برای بررسی دیدگاه‌ها و برهان‌ها به صورت تمایزاتی سه گانه ارائه می‌شود: 1- تمایز میان نگرش‌های مبتنی بر وجود رابطه ...  بیشتر