نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس

2 دانشجوی دکترا جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

چکیده

رسانه­ها نه‌تنها به‌واسطه محتوایشان، بلکه با توجه به ماهیت و ساختارشان می‌توانند عادات فکری، رفتاری و عاطفی مخاطبان را تغییر دهند. با ظهور رسانه‌های اجتماعی و گسترش تعاملات انسان‌ها در فضاهای مجازی، عواطف انسانی همچون عشق نیز در این فضای نوظهور، حیاتی جدید یافته‌اند؛ موضوعی که نظریه‌پردازان به‌نامی همچون باومن و گیدنز به آن پرداخته­اند. مقاله حاضر با هدف مطالعهٔ رابطهٔ رسانه‌های جمعی و اجتماعی با مفهوم عشق (سیّال) و پیامد آن در نگرش به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است. تعداد 386 نفر از دانشجویان با تکنیک نمونه‌گیری احتمالی طبقه­ای انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه محقق ساخته جواب داده‌اند که پایایی و روایی آن با تکنیک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری تأیید شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین شبکه‌های اجتماعی مجازی، رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی رابطه معناداری با عشق سیّال وجود دارد. همچنین متغیرهای شبکه‌های اجتماعی مجازی، رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی و عشق سیّال رابطه معناداری با نگرش به ازدواج دارند. در تحلیل مدل معادلات ساختاری که با استفاده از آموس انجام شد سه متغیر یعنی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، میزان تماشای رسانه‌های جمعی داخلی، میزان تماشای رسانه‌های خارجی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر عشق سیّال داشتند. همچنین سه متغیر میزان تماشای رسانه‌های جمعی داخلی، میزان تماشای رسانه‌های جمعی خارجی و عشق سیّال به ترتیب با ضرایب 199/0، 113/0- و 414/0- تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

والاس، پاتریشیا (1382). روان‌شناسی اینترنت.(مترجم:‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ قنادی، بهنام اوحدی، حمیرا صفوی همامی). اصفهان: انتشارات نقش خورشید. 

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge, UK: Polity Press. 

Bauman, Z. (2005). Liquid life. Cambridge, UK: Polity Press.  

Beck, U., & Beck, G. (1995). The normal chaos of love. Cambridge, MA: Polity

Carter, J., Duncan, S., Stoilova, M., & Phillips, M. (2015). Sex, love and security: Accounts of distance and commitment in living apart together relationships. Sociology, 50(3), 576–593. 

Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy: Sexuality, love, and eroticism in modern societies. Stanford, Calif: Stanford University Press. 

Gross, N., & Simmons, S. (2002). Intimacy as a Double-Edged Phenomenon? An Empirical Test of Giddens. Social Forces, 81(2), 531–555. 

Hobbs, M., Owen, S., & Gerber, L. (2017). Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy. Journal of Sociology, 53(2), 271-284.‌ 

Rusu, M. S. (2018). Theorising love in sociological thought: Classical contributions to a sociology of love. Journal of Classical Sociology, 18(1), 3-20.‌ 

Shahghasemi, E., Masoumi, H., Akhavan, M., & Tafazzoli, B. (2015). Liquid Love in Iran: A Mixed Method Approach. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1 S1), 138. 

Su, H. (2016). Constant connection as the media condition of love: where bonds become bondage. Media, Culture & Society, 38(2), 232-247. 

CAPTCHA Image