ارتباطات میان‌فرهنگی
بسترهای تشدید فاصله بین پیروان ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ شکیب ضربی قلعه حمامی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3130.3440

چکیده
  در بستر متنوع قومی و مذهبی ایران زمین، دائما مسئله نحوه و کیفیت تعامل بین اقوام و پیروان مذاهب  مورد بحث بوده است. این تعامل می‌تواند متأثر از عوامل واگرا باشد. نظر به اهمیت دوچندان همسویی و وحدت ملی در شرایط تاریخی کنونی، در این مقاله سعی شده است تا زمینه‌ها  و دلایل تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان ...  بیشتر