جامعه شناسی
نظریه زمینه‌ای بسترهای شکلگیری فاصله بین ادیان و مذاهب در سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ شکیب ضربی قلعه حمامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3130.3440

چکیده
  این پژوهش بر زمینه‌های تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان تاکیده شده است. در چارچوب مطالعه کیفی و بر اساس نظریه زمینه‌ای با 25 نفر از ساکنین استان سیستان و بلوچستان طی بازه زمانی 6 ماهه مصاحبه انجام شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش بر اساس نمونه‌گیری نظری بوده و با مشارکت‌کنندگان مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر