ارتباطات میان‌فرهنگی
تحلیل برهمکنش ابعاد ارتباطات میان‌فرهنگی: مورد مطالعه، دانشجویان خارجی دانشگاه المصطفی واحد مشهد

ابوالحسن حسین زاده

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 129-155

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.1834.3573

چکیده
  حضور دانشجویان خارجی در ایران یکی از مهمترین بسترهایی است که می‌توان در آن به عمق و ابعاد ارتباطات میان‌فرهنگی پی برد. ارتباط میان‌فرهنگی شامل ارتباطات میان‌شخصی، میان‌متنی، میان‌ذهنی و تعاملی است که به درک مشترک و پیوند میان کنشگران از حوزه‌های مختلف فرهنگی منجر می‌شود. هدف مقاله حاضر نشان دادن برهمکنش ابعاد مختلف ارتباط میان‌فرهنگی ...  بیشتر