نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران درباره تغییرات آیین­نامه جدید ارتقا و اضافه کردن ماده­ای در زمینه فعالیت‌های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی است. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته کمی ـ کیفی است، که بخش کمی آن توصیفی از نوع زمینه­یابی است. نمونه در مرحله کیفی شامل 34 نفر و در مرحله کمی شامل 252 نفر از اعضای هیئت علمی 6 دانشگاه (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، و صنعتی شریف) بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس و در قسمت کمی با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. برای انجام پژوهش در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل 8 سؤال بازپاسخ، و در قسمت کمی نیز از یک پرسش‌نامه محقق­ساخته شامل 35 سؤال و 3 بخش (1. دیدگاه‌ها و نظرات 2. مشکلات اجرایی 3. پیشنهادها) استفاده شده است. در مجموع می­توان گفت که اعضای هیئت علمی به ضرورت توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی اذعان دارند، اما در این‌که این فعالیت‌ها توسط چه کسانی و به چه نحوی انجام شود، و چگونه مورد ارزیابی قرار بگیرد، با یکدیگر و با برنامه‌ریزان امور فرهنگی در آموزش عالی اختلاف نظرهایی دارند.اعضای هیئت علمی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را نهفته در بطن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می­دانند و به زعم بسیاری از آنها آموزش از تربیت و فعالیت فرهنگی تفکیک­ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

Hernes, G (2005), Introduction: Successful Creature or Endangered Species? IIEP. UNESCO.
Grisworld, W (2003), A methodological framework for the sociology of culture, Sociological Methodologies, 17, 1-35.
Meyerowitz, J (2010), How Common Culture Shapes the Separate Lives: Sexuality, Race, and Mid-Twentieth-Century Social Constructionist Thought, The Journal of American History, pp.1057-1084.
Weale, M (1992), The Benefits of Higher Education: A Comparison of Universities and Polytechnics, Oxford Review of Economic Policy, 8 (2): 35-47.
Ahmadpūr, A (1390 [2011A.D]), Tadvīn-i Barnāmi-i Rāhburdī Farhangī-i Dānishgāh-i Firdawsi-i Mashhad, 1391/5/9: http://farhangi.um.ac.ir/portal/index.php?q=manager
Tā’eib, A (1390/3/22 [2011A.D]), Ākharīn Āmār-i Ti’edād-i Dānish-gāh-hā va Dānish-jūyān-i Īrān dar Musāhiba bā Abbās Tā’eib, 1390/10/5 Hamshahrī Online: http://www.hamshahrionline.ir/news-137396.aspx
Karīmīyān, H. Sharīfī M. & Sharbatīyān, Y (1386 [2007A.D]), Barrasī-i Avāmil-i Nigarish-i Dānish-jūyān-i Dānish-gāh-i Āzād-i Islāmī-i Garmsār Nisbat bi Ustādān, Pazhūhish-nāma-i Ulūm-i Ijtima’eī, Vol. 1, No. 4.
Khāshi’eī, V (1390 [2011A.D]), Tarrāhī-i Mudil-i Khatt-i-Mash’y-Guzārī-i Farhangī dar Āmūzish-i Ālī. Tehrān: Intishārāt-i Dānish-gāh-i Tamaddun-sāz, Vābasta bi Vizārat-i Ulūm Tahqiqāt va Fannāvarī.
Jalālī, A (1379 [2000A.D]), Jahānī Andīshīdan, Mahallī Amal Kardan, az kitābi: Jāygāh-i Āmūzish-i Ālī dar Nizām-i Tasmīm-sāzi-i Kishvar, Tehrān: Daftar-i Mutali’āt-i Farhangī va Ijtimā’eī-i Vizārat-i Ulūm Tahqiqāt va Fannāvarī.
Hassan-Baygī, A (1390 [2011A.D]), Barrasī-i Avāmil-i Mu’aththir bar Sayānat-i Farhangi dar Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān, Pazhūhish, Vol. 20, No. 58, pp. 334-366.
Mutahharī-nizhād, M. & Mūsavī, R (1389 [2010A.D]), Harakat bi sūy-i Shinākht-i Shāyistigī-hāy-i Farhangī-i Ustādān. Dānish-gāh-i Tamaddun-sāz. Vizhé-nāma-i Urdibihisht.
Mazāhirī, M (1390/3/7 [2011A.D]), Rūykard-i Farhangī-i Dānish-gāh-i Āzād-i Islāmī dar 16th Hamāyish-i Mudīrān-i Farhangī-i īn Dānish-gāh, 1390/5/10: http://farhangi.iau-tnb.ac.ir/
Mīzān, H (1387 [2008A.D]), Muhim-tarīn Kārkard-i Dānish-gāh Farhang-sāzī ast. Dānish-gāh-i Tamaddun-sāz. Vizhé-nāma-i Urdibihisht.
Fāzilī, R (1388 [2009A.D]), Bāyista-hāy-i Risālat-i Tarbiyatī-i Dānish-gāh. 1390/10/6: http://alef.ir/vdcfe0dv.w6dvtagiiw.html?66257
Sadrī, A (1378 [1999A.D]), Naqsh-i Dānish-gāh dar Javāmi’-i Gharbī-i Imrūzī va Irtibāt-i ān bā Jāmi’a-i Īrānī. Majmū’a Maqālāt-i Semīnār-i Dānish-gāh Jāmi’a va Farhang-i Islāmī. Tehrān: Intishārāt-i Vizārat-i Ulūm Tahqiqāt va Fannāvarī.
Abbāsī Muqaddam, M (1388 [2009A.D]), Sanad-i Ahdāf, Rāhburd-hā va Barnāma-hāy-i Farhangī-i Vizārat-i Ulūm Tahqiqāt va Fannāvarī Muntashir Shud, 1391/3/5: http://www.qurana.ir/post-21.aspx
Alamshāhī, A (1391 [2012A.D]), Intishār-i Kārnāma-i Farhangī-i Dānish-gāh-ha, 1391/4/18: http://www.dnva.ir/news?nid=63
CAPTCHA Image