فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (JICR) - درباره نشریه