فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران به عنوان فصلنامه تخصصی مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی ( وزارت علوم تحقیقات و فناوری) اولین شماره خود را در بهار 1387 منتشر کرد. این فصلنامه با داشتن مجوز علمی پژوهشی تا به حال به طور مستمر و منظم 7 شماره با عناوین سبک زندگی, فرهنگ و رسانه (1), فرهنگ و رسانه (2), ارتباطات میان‌فرهنگی, فرهنگ و زبان, دینداری و بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی را به چاپ رسانده است. شماره زمستان 1388 نیز به موضوع فرهنگ، هویت و دانشگاه اختصاص دارد. این فصلنامه تلاش دارد با رویکردی میان رشته‌ای و نگاهی ایرانی مسائل فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار دهد و راهبردهای مناسبی برای حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ایرانی ارائه کند( عاملی،‌1387: ﻫ).

 عاملی،‌ سعیدرضا (1387) «فرهنگ‌شناسی و علم‌شناسی : زبان، زمان و جغرافیای فرهنگ و ضرورت نگاه پارادایمی به فرهنگ ایرانی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره اول، شماره 1، صص الف- ت.