فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (JICR) - اخبار و اعلانات