فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (JICR) - فرایند پذیرش مقالات