فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (JICR) - واژه نامه اختصاصی