آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دینارشایف، موسی [1] استاد جامعه‌شناسی، آکادمی ملی علوم تاجیکستان

 • دیاری، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • دورودی، روقیه [1] کارشناس ارشد آموزش‌و‌پرورش ابتدایی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • دوران، بهزاد [1] استادیار پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

 • دوران، بهزاد [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 • دلاور، مریم [1] دانشجوی دکترا جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

 • دهقان، علیرضا [1] استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

 • دهقان پیشه، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 • دهقان‌زاده، حجت [1] دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، گروه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • دهقان‌زاده، حسین [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • دهدشتی شاهرخ، زهره [1] دانشیار مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • دهشیری، محمدرضا [1] استادیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

 • داوری اردکانی، نگار [1] استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 • دانشگر، شیرین [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

 • دامن باغ، مرتضی [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • دادجو، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران،

 • دارا، جلیل [1] دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 • درتاج، فریبا [1] کارشناس ارشد علوم تربیتی و عضو صدا و سیمای مرکز کرمان

 • دزفولی، مصطفی [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره‌وری دانشگاه علم و صنعت ایران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صفی خانی، ثمره [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه الزهراء (س)

 • صفار مقدم، احمد [1] دانشیار زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • صفری، سعید [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 • صفرنژاد، مهسا [1] پردیس دانشگاه گیلان- رشت

 • صوفی، محمدرشید [1] استاد ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تهران، ایران

 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • صمیم، رضا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی

 • صمدی، صهبا [1] کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما

 • صادقی، شیوا [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

 • صادقی، عباس [1] استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه گیلان

 • صادقی فسایی، سهیلا [1] دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • صادقی پویا، مهدیس [1] دانشجوی دکترای مطالعات جنسیت، دانشگاه پاریس، پاریس، فرانسه

 • صبار، شاهو [1] استادیار ارتباطات، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • صباغ کلجاهی، حاجیه [1] مدرس دانشگاه پیام نور واحد گالیکش

 • صباغی، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • صدیق اورعی، غلامرضا [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • صدیق سروستانی، رحمت‌الله [1] استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 • صدیقیان بیدگلی، آمنه [1] استادیار گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

ض

ط

 • طیبی‌نیا، مهری [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

 • طلوعی، علی [1] دکتری پژوهش اجتماعی، پژوهشگر سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.

 • طالبی، سارا [1] کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما

 • طاهرپور، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

 • طاهری، صغری [1] کارشناس روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور شهرکرد

 • طاهری کیا، حامد [1] دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

 • طاهری کیا، حامد [1] دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، تهران، ایران

 • طبیعی، منصور [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نگین تاجی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران،

 • نیک نام، زهرا [1] استادیاربرنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 • نیک نجات، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

 • نیک بین، مهنا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

 • نیازی، محسن [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

 • نیازی، محسن [1] استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 • نوابخش، مهرداد [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • نواح، عبدالرضا [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • نوری مطلق، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 • نوری راد، فاطمه [1] کاندیدای دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • نوربخش، یونس [1] استادیار گروه مطالعات آلمان دانشگاه تهران

 • نوغانی دخت بهمنی، محسن [1] دانشیار جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • نژادی، پویان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم رایانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نادی، محمدعلی [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

 • نادی، زینب [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

 • نادری، احمد [1] استادیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

 • نادری، احمد [1] عضوء هیئت علمی گروه مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نادری، احمد [1] استادیار مردم‌شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نبوی، سید حسین [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 • نبوی، سید عبدالامیر [1] استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • نجف زاده، مهدی [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 • نجفیان‌پور، بانودخت [1] عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

 • نجاتی، وحید [1] استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی

 • نجاتی حسینی، سیدمحمود [1] پژوهشگر جامعه‌شناسی در پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • نخعی، مریم [1] کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی

 • نرسیسیانس، ایمیلیا [1] دانشیار مردم‌شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نساج، حمید [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 • نساج، حمید [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 • نظافتی، نوید [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • نظری، علی اشرف [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نعمتی، محمدعلی [1] استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • نصیری، حامد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • نصیری، حامد [1] کاندیدای دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • نصراللهی، اکبر [1] استادیار رشته علوم ارتباطات، دانشکده خبر، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

و

ه

ی

 • یوسفی مقدم، شقایق [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • یاراحمدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 • یحیائی، سبحان [1] دکترای ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 • یزدان پناه، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • یزدخواستی، گیسو [1] کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان