بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صفی خانی، ثمره [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه الزهراء (س)
 • صفار مقدم، احمد [1] دانشیار زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • صفری، سعید [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صفرنژاد، مهسا [1] پردیس دانشگاه گیلان- رشت
 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تهران، ایران
 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • صمیم، رضا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی
 • صمیم، رضا [1] استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • صمدی، صهبا [1] کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما
 • صادقی، شیوا [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد
 • صادقی، عباس [1] استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه گیلان
 • صادقی فسایی، سهیلا [1] دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • صادقی پویا، مهدیس [1] دانشجوی دکترای مطالعات جنسیت، دانشگاه پاریس، پاریس، فرانسه
 • صبار، شاهو [1] استادیار ارتباطات، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صباغ کلجاهی، حاجیه [1] مدرس دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
 • صباغی، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صدیق سروستانی، رحمت‌الله [1] استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • صدیقیان بیدگلی، آمنه [1] استادیار گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

ض

ط

 • طیبی‌نیا، مهری [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
 • طلوعی، علی [1] دکتری پژوهش اجتماعی، پژوهشگر سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.
 • طالبی، سارا [1] کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما
 • طاهرپور، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان
 • طاهری، صغری [1] کارشناس روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور شهرکرد
 • طاهری کیا، حامد [1] دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 • طاهری کیا، حامد [1] دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، تهران، ایران
 • طبیعی، منصور [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نگین تاجی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران،
 • نیک نام، زهرا [1] استادیاربرنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نیک نجات، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز
 • نیک بین، مهنا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد تهران غرب
 • نیازی، محسن [1] استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نیازی، محسن [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان
 • نوابخش، مهرداد [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • نواح، عبدالرضا [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نوری مطلق، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • نوری راد، فاطمه [1] کاندیدای دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • نوربخش، یونس [1] استادیار گروه مطالعات آلمان دانشگاه تهران
 • نژادی، پویان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم رایانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نادی، محمدعلی [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
 • نادی، زینب [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
 • نادری، احمد [1] استادیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران
 • نادری، احمد [1] عضوء هیئت علمی گروه مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نادری، احمد [1] استادیار مردم‌شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نبوی، سید حسین [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نبوی، سید عبدالامیر [1] استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • نجف زاده، مهدی [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نجفیان‌پور، بانودخت [1] عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • نجاتی، وحید [1] استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی
 • نجاتی حسینی، سیدمحمود [1] پژوهشگر جامعه‌شناسی در پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • نخعی، مریم [1] کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی
 • نرسیسیانس، ایمیلیا [1] دانشیار مردم‌شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نساج، حمید [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • نساج، حمید [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • نظافتی، نوید [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نظری، علی اشرف [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نعمتی، محمدعلی [1] استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • نصیری، حامد [1] کاندیدای دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • نصیری، حامد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • نصراللهی، اکبر [1] استادیار رشته علوم ارتباطات، دانشکده خبر، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

و

ه

ی

 • یوسفی مقدم، شقایق [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • یاراحمدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • یحیائی، سبحان [1] دکترای ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • یزدان پناه، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یزدخواستی، گیسو [1] کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان