نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

دو زبان فرانسوی و انگلیسی همواره و در طول تاریخ خود روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند.هنگامی که کشور فرانسه از تفوق فرهنگی، سیاسی، و نظامی برخوردار بود، عناصر بسیاری از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شد، اما پس از افول قدرت فرانسه و برآمدن هژمونی همه‌جانبه امریکا این رابطه بالعکس شد و اکنون این زبان انگلیسی‌ست که نقش فرادست و قرض‌دهنده را ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسیپدیدهانگلیسیسم در فرانسهامروز است.این مقاله ضمن معرفی، توصیف و تبیینپدیدهانگلیسیسم، علل و عوامل گسترش روزافزون این پدیده را در زبان فرانسوی مورد توجه قرار داده است.سپسبه واکنش‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از رواج آن در فرانسه پرداخته ودر پایان نتایج حاصل از مطالعه بیان شده است. این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده کرده است. نخست داده‌های لازم با استفاده از منابع مکتوب، مجازی، رسانه‌های جمعی، و سایت‌های معتبر استخراج شده و سپس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهدکه در قرض‌گیری زبان فرانسوی از انگلیسی، علاوه بر دلایل درون‌زبانی مانند ورود واژگان جدید علمی، عوامل برون‌زبانی مانند جذابیت، وجهه، و اعتبار زبان انگلیسی از یک سو، و نفوذ فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، در استفاده روزافزون فرانسوی‌ها از واژگان و اصطلاحات زبان انگلیسی نقش پررنگ‌تری دارد. در واقع نگرانی‌های موجود در جامعه امروز فرانسه،که به انجام اقداماتی برای جلوگیری از شیوع و گسترش پدیده انگلیسیسم منجر شده است، نه به دلیل مخالفت با پدیده معمول قرض‌گیری زبانی، بلکه به دلیل ترس از نفوذ فرهنگ امریکایی و گسترش هژمونی فرهنگی این کشور بر جامعه فرانسه است.

کلیدواژه‌ها

Anderman, G., & Rogers, M (2005), English in Europe: For better, for worse? In G. Anderman& M. Rogers Eds (pp. 1-26). Clevedon, England: Multilingual Matters
Bogaards, P (2008), on ne parle pas Franglais.Brussels: De Boeck Duculot
Britanica Concis Encyclopedia. http//w.w.w.answers.com/tpoic/english-language (accessed 12.02.2012)
Charte de la langue Française du Québec available in http://www.OQLF.gouv.qc.ca/charte/charte/ 27 juillet 20
Colpron, G (1970), Les anglicismes au Québec. Répertoire classifié, Montréal : Beauchemin.
Colpron, G (1982), Dictionnaire des anglicismes, Montréal, Beauchemin, 199 p.
Corbeil, J (1980), Laménagement Linguistique du Québec.Québec : Guérin,P 154
Crystal, D (1992), An Encyclopedic dictionary of language & languages. Oxford: Blackwell
Darbelnet, J (1983), La norme lexicale et l’anglicisme au Québec, dans BÉDARD, Édith et Jacques MAURAIS (dir.), La norme linguistique, Paris et Québec, Le Robert et Conseil de la langue française du Québec, p. 603-624.
Forest, C. &Boudreau, D (1999), Dictionnaire des Anglicismle Colpron.4thed. Montreal:Beauchemin
Forest, J (2006), Les Anglicism de la vie Quotidienne de Québécois. Montreal:Triptyque
Giraud, P (1971), Les mots étrangers, Paris : Presses universitaires de France
Görlach, M (2005), English Word Abroad.Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Laroche-Claire, Y (2004), Evitez le Franglais, parlez Français? Paris:Albin Michel
Laurin, J (1975), Corrigeons nos anglicismes, préf. de Jean-Marie Laurence, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 179 p.
Lefebvre, H (1966), Le Langage et la société, Paris: Gallimard
Nouveau Petit Robert(2001), Dictionnairealphabetique et analogique de la langue francaise, version 2.1.le CD-ROM
Pergnier, M (1989), Les anglicismes. Danger ou enrichissement pour la langue française?, Paris, Presses universitaires de France, 214 p
Phillipson, R (1992), Linguistic imperialism.Oxford: Oxford University Press
Sapier, E (1921), An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace,
Seidlhofer, B (2001), Closing a conceptual gap: The case for a description of English as a lingua franca.International Journal of AppliedLinguistics, 11, 133-158
Tornier, J (1998), Les Mots Anglais du Français.Paris : Belin
Walter, H &Walter, G (1998), Dictionnaire des mots d’origineetrangère, Paris
Zanola, M (2008), les anglicismes et le français du xxIsiecle: la fin du franglais? Synergies Italie.n° 4 - 2008 pp. 87-96.Milan : Université Catholique du Sacre-Cœur
http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes
http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/grammaire-anglicismes.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_French_Language
Bātinī, M (1373 [1994A.D]), Zabān va Tafakkur. Tehrān: Āgāh.
Zāhidī, K (1388 [2009A.D]), Zabān, Tafakkur va Farhang. Fasl-nāma-i Tahqīqāt-i Farhangī-i Irān, No. 1, pp. 17 – 46.
Safavī, K (1374 [1995A.D]), Vāzha-hāy-i Qarzī dar Zabān-i Fārsī. Nāma-i Farhang, No. 19, pp. 111-97.
Mishkāt-al-Dīnī, M (1355 [1975A.D]), Zabān-shināsī-i Ijtimā’eī. Nashrīyya-i Dānishkada-i Ilāhīyyāt va Ma’ārif-i Islāmī-i Mashhad, No. 18, pp. 181-170
Mudarrisī, Y (1363 [1984A.D]), Barkhī Masā’il-i Nazarī dar Jāmi’a-shināsī-i Zabān. Majalla-i Zabān-shināsī, Vol. 1, No. 1, pp. 41-51.
Mudarrisī, Y (1384 [2005A.D]), Plūrālīsm-i Qawmī – Zabānī va Huvīyyat-i Millī. Fasl-nāma-i Insān-shināsī, Vol. 4, No. 7, pp. 129-146.
Mudarrisī, Y (1387 [2008A.D]), Dar-āmadī bar Jāmi’a-shināsī-i Zabān.Tehrān: Pazhūhish-gāh-i Ulūm-i Insānī va Mutāli’āt-i Farhangī.
Mudarrisī, Y (1388 [2009A.D]), Tahavvulāt-i Ijtimā’eī – Sīyāsī va Zabān-hāy-i Millī. Fasl-nāma-i Tahqīqāt-i Farhangī-i Irān. Vol. 2. No. 1. Pp. 1-16.
Hall, R (1373 [1994A.D]), Zabān va Zabān-shināsī. translated by M. R. Bātinī, Tehrān: Amīr-kabīr.
Shaqāqī, V (1378 [1999A.D]), Qīās va Vāzha-sāzī, Nukhustīn Ham-andīshī-i Masā’il-i Vāzha-guzīnī va Istilāh-shināsī. Tehrān: Farhangistān-i Zabān va Adab-i Fārsī.
CAPTCHA Image