نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

دو زبان فرانسوی و انگلیسی همواره و در طول تاریخ خود روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند.هنگامی که کشور فرانسه از تفوق فرهنگی، سیاسی، و نظامی برخوردار بود، عناصر بسیاری از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شد، اما پس از افول قدرت فرانسه و برآمدن هژمونی همه‌جانبه امریکا این رابطه بالعکس شد و اکنون این زبان انگلیسی‌ست که نقش فرادست و قرض‌دهنده را ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسیپدیدهانگلیسیسم در فرانسهامروز است.این مقاله ضمن معرفی، توصیف و تبیینپدیدهانگلیسیسم، علل و عوامل گسترش روزافزون این پدیده را در زبان فرانسوی مورد توجه قرار داده است.سپسبه واکنش‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از رواج آن در فرانسه پرداخته ودر پایان نتایج حاصل از مطالعه بیان شده است. این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده کرده است. نخست داده‌های لازم با استفاده از منابع مکتوب، مجازی، رسانه‌های جمعی، و سایت‌های معتبر استخراج شده و سپس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهدکه در قرض‌گیری زبان فرانسوی از انگلیسی، علاوه بر دلایل درون‌زبانی مانند ورود واژگان جدید علمی، عوامل برون‌زبانی مانند جذابیت، وجهه، و اعتبار زبان انگلیسی از یک سو، و نفوذ فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، در استفاده روزافزون فرانسوی‌ها از واژگان و اصطلاحات زبان انگلیسی نقش پررنگ‌تری دارد. در واقع نگرانی‌های موجود در جامعه امروز فرانسه،که به انجام اقداماتی برای جلوگیری از شیوع و گسترش پدیده انگلیسیسم منجر شده است، نه به دلیل مخالفت با پدیده معمول قرض‌گیری زبانی، بلکه به دلیل ترس از نفوذ فرهنگ امریکایی و گسترش هژمونی فرهنگی این کشور بر جامعه فرانسه است.

کلیدواژه‌ها

Anderman, G., & Rogers, M (2005), English in Europe: For better, for worse? In G. Anderman& M. Rogers Eds (pp. 1-26). Clevedon, England: Multilingual Matters

Bogaards, P (2008), on ne parle pas Franglais.Brussels: De Boeck Duculot

Britanica Concis Encyclopedia. http//w.w.w.answers.com/tpoic/english-language (accessed 12.02.2012)

Charte de la langue Française du Québec available in http://www.OQLF.gouv.qc.ca/charte/charte/ 27 juillet 20

Colpron, G (1970), Les anglicismes au Québec. Répertoire classifié, Montréal : Beauchemin.

Colpron, G (1982), Dictionnaire des anglicismes, Montréal, Beauchemin, 199 p.

Corbeil, J (1980), Laménagement Linguistique du Québec.Québec : Guérin,P 154

Crystal, D (1992), An Encyclopedic dictionary of language & languages. Oxford: Blackwell

Darbelnet, J (1983), La norme lexicale et l’anglicisme au Québec, dans BÉDARD, Édith et Jacques MAURAIS (dir.), La norme linguistique, Paris et Québec, Le Robert et Conseil de la langue française du Québec, p. 603-624.

Forest, C. &Boudreau, D (1999), Dictionnaire des Anglicismle Colpron.4thed. Montreal:Beauchemin

Forest, J (2006), Les Anglicism de la vie Quotidienne de Québécois. Montreal:Triptyque

Giraud, P (1971), Les mots étrangers, Paris : Presses universitaires de France

Görlach, M (2005), English Word Abroad.Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Laroche-Claire, Y (2004), Evitez le Franglais, parlez Français? Paris:Albin Michel

Laurin, J (1975), Corrigeons nos anglicismes, préf. de Jean-Marie Laurence, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 179 p.

Lefebvre, H (1966), Le Langage et la société, Paris: Gallimard

Nouveau Petit Robert(2001), Dictionnairealphabetique et analogique de la langue francaise, version 2.1.le CD-ROM

Pergnier, M (1989), Les anglicismes. Danger ou enrichissement pour la langue française?, Paris, Presses universitaires de France, 214 p

Phillipson, R (1992), Linguistic imperialism.Oxford: Oxford University Press

Sapier, E (1921), An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace,

Seidlhofer, B (2001), Closing a conceptual gap: The case for a description of English as a lingua franca.International Journal of AppliedLinguistics, 11, 133-158

Tornier, J (1998), Les Mots Anglais du Français.Paris : Belin

Walter, H &Walter, G (1998), Dictionnaire des mots d’origineetrangère, Paris

Zanola, M (2008), les anglicismes et le français du xxIsiecle: la fin du franglais? Synergies Italie.n° 4 - 2008 pp. 87-96.Milan : Université Catholique du Sacre-Cœur

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/grammaire-anglicismes.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_French_Language

Bātinī, M (1373 [1994A.D]), Zabān va Tafakkur. Tehrān: Āgāh.

Zāhidī, K (1388 [2009A.D]), Zabān, Tafakkur va Farhang. Fasl-nāma-i Tahqīqāt-i Farhangī-i Irān, No. 1, pp. 17 – 46.

Safavī, K (1374 [1995A.D]), Vāzha-hāy-i Qarzī dar Zabān-i Fārsī. Nāma-i Farhang, No. 19, pp. 111-97.

Mishkāt-al-Dīnī, M (1355 [1975A.D]), Zabān-shināsī-i Ijtimā’eī. Nashrīyya-i Dānishkada-i Ilāhīyyāt va Ma’ārif-i Islāmī-i Mashhad, No. 18, pp. 181-170

Mudarrisī, Y (1363 [1984A.D]), Barkhī Masā’il-i Nazarī dar Jāmi’a-shināsī-i Zabān. Majalla-i Zabān-shināsī, Vol. 1, No. 1, pp. 41-51.

Mudarrisī, Y (1384 [2005A.D]), Plūrālīsm-i Qawmī – Zabānī va Huvīyyat-i Millī. Fasl-nāma-i Insān-shināsī, Vol. 4, No. 7, pp. 129-146.

Mudarrisī, Y (1387 [2008A.D]), Dar-āmadī bar Jāmi’a-shināsī-i Zabān.Tehrān: Pazhūhish-gāh-i Ulūm-i Insānī va Mutāli’āt-i Farhangī.

Mudarrisī, Y (1388 [2009A.D]), Tahavvulāt-i Ijtimā’eī – Sīyāsī va Zabān-hāy-i Millī. Fasl-nāma-i Tahqīqāt-i Farhangī-i Irān. Vol. 2. No. 1. Pp. 1-16.

Hall, R (1373 [1994A.D]), Zabān va Zabān-shināsī. translated by M. R. Bātinī, Tehrān: Amīr-kabīr.

Shaqāqī, V (1378 [1999A.D]), Qīās va Vāzha-sāzī, Nukhustīn Ham-andīshī-i Masā’il-i Vāzha-guzīnī va Istilāh-shināsī. Tehrān: Farhangistān-i Zabān va Adab-i Fārsī.