نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه‌شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

علوم اجتماعی در طول بیش از دو قرن در مطالعهٔ علمی دین تحت سیطرهٔ «مفروضهٔ کنشگر نامعقول» قرار گرفته بود. دینداری و رفتارهای مذهبی بر اساس تفکر ابتدایی، انگیزش‌های روان‌نژندی و شرطی‌سازی اجتماعی تبیین می‌شد و افول دین و دینداری نیز به‌عنوان پیامدِ اجتناب‌ناپذیر روشنگری‌های علم و پیشرفت‌های تکنولوژیک دیده می‌شد. از اواخر قرن بیستم و به‌ویژه اوایل قرن بیست‌ویکم مجموعه‌ای فزاینده از داده‌های تجربی حاصل از تحقیقات علوم اجتماعی نشان داده‌اند که این رویکرد سنتی به مطالعهٔ علمی دین معیوب می‌باشد. بسیاری از این داده‌ها، به‌طور جدی، با مدعاهای قدیمی ولی محبوبِ دانش‌پژوهان علوم اجتماعی مبنی بر «ناسازگاری علم با دین»، «افول و زوال تدریجی دین» و «ریشه‌های آسیب‌شناختی التزام مذهبی» در چالش بوده‌اند. شواهد پژوهشی ارائه‌شده در مقالهٔ حاضر نیز نشان داد که اکثر ادبیات حجیم مربوط به ارتباط تحصیلات دانشگاهی با کاهش دینداری دانشجویان، که تحت سیطرهٔ پارادایم سکولاریزاسیون و فرضیهٔ ناسازگاری علم با دین تولید شده بود، از حمایت تجربی لازم برخوردار نیست. همچنین، تحلیل داده‌های مربوط به دینداری مسلمانان ایرانی نشان داد که تفاوت دینداری جمعیت نمونهٔ تحقیق بیشتر تحت‌تأثیر زمینهٔ مذهبی خانوادگی آنان بوده است نه تحصیل در دانشگاه؛ به عبارت دیگر، آن چیزی که غالباً به‌عنوان تأثیرات دانشگاه بر کاهشِ التزام مذهبی دانشجویان در مقایسه با همتایان‌شان، که فاقد تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند، مطرح می‌شود اغلب به‌خاطر تفاوت در زمینه‌های خانوادگی و جامعه‌پذیری اولیهٔ آنان قبل از ورود به دانشگاه بوده؛ نه‌اینکه محصول تجربیات آنان بعد از ورود به دانشگاه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ایسپا (1394). سبک زندگی دانشجویان. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

پالس، دانیل (1389). هفت نظریه در باب دین (مترجم: محمدعزیز بختیاری). تهران: انتشارات مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

طالبان، محمّدرضا (1393). پیمایش ملّی تدین اسلامی ایرانیان. تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.

Adorno, T., Frankle-Brunswik, E., Levinson, D., & Sanford, N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper and Sons.

Albrecht, S. L., & Heaton, T. B. (1984). Secularization, higher education, and religiosity. Review of Religious Research, 26(1), 43. doi:10.2307/3511041

Allport, G. (1960). The individual and his religion.New York: Macmillan.

Allport, G. W. (1963). Behavioral science, religion, and mental health. Journal of Religion and Health, 2(3), 187–197.   doi:10.1007/bf01533333

Anthony, D. (1990). Religious movements and brainwashing litigation: Evaluating key testimony. In In Gods We Trust (pp. 295-343; 2nd ed.), edited by Thomas Robbins and Dick Anthony. New Brunswick, N.J. Transaction Publishers.

Balswick, J., Ward, D. M., & Carlson, D. E. (1975). Theological and socio-political belief change among religiously conservative students. Review of Religious Research, 17(1), 61. doi:10.2307/3509912

Barker, E. (1984). The making of a Moonie: Bruin washing or choice.Oxford: Basil Blackwell.

Barro, R., & McCleary, R. (2002). Religion and political economy in an international panel. doi:10.3386/w8931

Barron, F. (1953). An ego-strength scale which predicts response to psychotherapy. Journal of Consulting Psychology, 17(5), 327–333.   doi:10.1037/h0061962

Becker, L. B. (1977). Predictors of change in religious beliefs and behaviors during college. Sociological Analysis, 38(1), 65.   doi:10.2307/3709838

Beckford, J. (2003). Social theory and religion. Cambridge: Cambridge University Press.

Beckwith, B. (1985). The decline of U.S. religious faith, 1912–1984. Palo Alto, CA: B.P. Beckwith.

Bergin, A. E. (1983). Religiosity and mental health: A critical reevaluation and meta-analysis. Professional Psychology: Research and Practice, 14(2), 170–184. doi:10.1037/0735-7028.14.2.170

Bertrand, R. (2015) The limits of secularization through education. Journal of Religion & Society, 17, 1-43.

Bowie, F. (2006). Anthropology of religion. In: The Blackwell companion to the study of religion (pp. 3-24), edited by Robert Segal, Blackwell Publishing Ltd.

Brown, S., & Taylor, K. (2007). Religion and education: Evidence from the National Child Development Study. Journal of Economic Behavior & Organization, 63(3), 439–460. doi:10.1016/j.jebo.2005.08.003

Bruce, S. (1993). Religion and rational choice: A critique of economic explanations of religious behavior. Sociology of Religion, 54(2), 193-205.  doi:10.2307/3712139

Bruce, S. (2011) Secularization: In defense of an unfashionable theory. Oxford: Oxford University Press.

Campbell, R. (2005). Students’ views on the relationship between religion and science: analyses of results from a comparative study. Canadian Review of Sociology & Anthropology, 42, 249–65.  doi: 10.1111/j.1755-618x.2005.tb00839.x

Caplovitz, D., & Sherrow, F. (1977). The religious drop-outs: Apostasy among college graduates. Beverly Hills, CA: Sage.

Carpenter, J. A. (1998). Review essay: religion in American academic life. Religion and American Culture, 8, 265-81.

Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Chaves, M., & Gorski, Ph. (2001). Religious Pluralism and religious participation,.Annual Review of Sociology, 27, 261-281. doi: 10.1146/annurev.soc.27.1.261

Cherry, C., DeBerg, B., & Porterfield, A. (2001). Religion on campus. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Clydesdale, T. (2007). The first year out: Understanding American teens after high school. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Cornwall, M. (1989). The determinants of religious behavior: A theoretical model and empirical test. Social Forces, 68(2), 572–592.   doi:10.1093/sf/68.2.572

Demerath, N. J. (1995). Rational paradigms, A-rational religion, and the debate over secularization. Journal for the Scientific Study of Religion, 34(1), 105. doi:10.2307/1386527

Dobbelaere, K. (2004). Secularization: An analysis at three levels. Brussels: P.I.E.-Peter Lang.

Douglas, P., & Brunner, E. (1935). The Protestant Church as a social institution.New York: Russell and Russell.

Ellis, A. (1980). Psychotherapy and atheistic values. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48, 635-39. doi: 10.1037/0022-006x.48.5.635

Ellison, Ch. (1993). Religion, the life stress Paradigm, and the study of depression. In: Religion in Aging and Mental Health (Jeffrey S. Levin, Ed.; pp78-121). Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Evans, J. (2009). Religious opposition to science. Paper presented at the annual meeting of the Society for the Scientific Study of Religion, October 23–25, Denver, CO.

Evans-Pritchard, E. (1965). Theories of primitive religion. Oxford: Clarendon Press.

Feldman, K. (1969). Change and stability of religious orientations during college. Review of Religious Research, 11, 40–60.

Feldman, K., & Newcomb, Th. (1970). The impact of college on students.San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Fichter, J.H., 1969. Sociological measurement of religiosity. Review of Religious Research, 10(3), 169. doi: 10.2307/3510744

Finke, R., & Stark, R. (1992). The churching of America:1776-1990.Rutgers University Press.

Freud, S. (1927). The Future of an Illusion.Garden City, N.Y.: Doubleday.

Funk, R. B., & Willits, F. K. (1987). college attendance and attitude cange: A panel study, 1970-81. Sociology of Education, 60(4), 224.  doi:10.2307/2112558

Greeley, A. (1989). Religious change in America.Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Gruber, J. (2005). Religious market structure, religious participation, and outcomes: Is religion good for you?. NBER Working Paper. No. 11377 doi:10.3386/w11377

Hadaway, C. & Roof, W. (1988). Apostasy in American churches: Evidence from National Survey Data, Pp. 29-46 in: Falling from the Faith: Causes and Consequences of Religious Apostasy, Edited by D. Bromley. Newbury Park: Sage.

Hadden, J. K. (1987). Toward desacralizing secularization theory. Social Forces, 65(3), 587. doi:10.2307/2578520

Hechter, M. (1997). Religion and rational choice theory. In: Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment (pp. 147–59), edited by Lawrence A. Young. New York: Routledge.

Hill, J. P. (2009). Higher education as moral community: Institutional influences on religious participation during college. Journal for the Scientific Study of Religion, 48(3), 515–534. doi:10.1111/j.1468-5906.2009.01463.x

Hunter, J. D. (1983). American evangelicalism: Conservative religion and the quandary of modernity. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Iannaccone, L. (1997). Rational choice: Framework for the scientific study of religion’. In: Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment (pp. 25–44), edited by Lawrence A. Young. New York: Routledge.

Johnson, D. C. (1997). Formal education vs. religious belief: Soliciting new evidence with multinomial logit modeling. Journal for the Scientific Study of Religion, 36, 231–246. doi: 10.2307/1387555

Kingsley, D. (1949). Human Society.New York: Macmillan.

Kirkpatrick, L. A., & Hood, R. W. (1990). Intrinsic-extrinsic religious orientation: The boon or bane of contemporary psychology of religion? Journal for the Scientific Study of Religion, 29(4), 442.  doi:10.2307/1387311

lannaccone, L. (1998). An Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature, 36 (3) 1465-1495.

lannaccone, L., Stark, R., & Finke, R. (1998). Rationality and the religious mind. Economic Inquiry, 36, 373-89.  doi: 10.1111/j.1465-7295.1998.tb01721.x

Lechner, F. (2007). Rational choice and religious economies. In: The Sage Handbook of Sociology of Religion (81-97), Edited by James Beckford and N. J. Demerath, SAGE Publications Ltd.

Lee, J. (2002). Religion and college attendance: Change among students. The Review of Higher Education, 25, 369–84. doi: 10.1353/rhe.2002.0020 

Main, R. (2006). Psychology of religion. In The Blackwell companion to the study of religion (pp. 147-170), edited by Robert Segal, Blackwell Publishing Ltd.

Mayrl, D., & Oeur, F. (2009). Religion and higher education: Current knowledge and directions for future research. Journal for the Scientific Study of Religion, 48(2), 260–275. doi:10.1111/j.1468-5906.2009.01446.x

Mayrl, D., & Uecker, J. E. (2011). Higher education and religious liberalization among young adults. Social Forces, 90(1), 181–208.  doi:10.1093/sf/90.1.181

McCleary, R.M., & Barro, R. (2006). Religion and political economy in an international panel. Journal for the Scientific Study of Religion, 45(2), 149–175. doi: 10.1111/j.1468-5906.2006.00299.x

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: homophily in social networks. Annual Review of Sociology, 27(1), 415–444. doi:10.1146/annurev.soc.27.1.415

Moiseyenko, O. (2005). Education and social cohesion. Peabody Journal of Education, 80, 89–104. doi: 10.1207/s15327930pje8004_7

Norris, P., & Inglehart, R. (2011). Sacred and secular: Religion and politics worldwide. Cambridge University Press, New York.

Ostow, M. (1990). The fundamentalist phenomenon: A psychological perspective. In The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within. A Response from Without (99-125)edited by Norman J. Cohen, Grand Rapids, Mich., Eerdmans.

Putnam, R., & Campbell, D. (2010). American grace: How religion divides andunites us. New York: Simon & Schuster.

Richardson, J. T. (1991). Cult/Brainwashing cases and freedom of religion. Journal of Church and State, 33(1), 55–74. doi:10.1093/jcs/33.1.55

Robbins, Th. (1988). Cults. Converts Charisma.Beverly Hills, Calif.: Sage.

Roof, W. C., & Hoge, R. (1980). Church involvement in America: Social factors affecting membership and participation. Review of Religious Research, 21(4), 405. doi:10.2307/3510681

Schmalzbauer, J. (2013). Campus religious life in America: Revitalization and renewal. Society, 50(2), 115–131. doi:10.1007/s12115-013-9640-6

Schwadel, P. (2011). The effects of education on Americans’ religious practices, beliefs, and affiliations. Review of Religious Research, 53(2), 161–182. doi:10.1007/s13644-011-0007-4

Schwadel, P. (2014). Birth cohort changes in the association between college education and religious non-affiliation. Social Forces, 93(2), 719–746. doi:10.1093/sf/sou080

Schwadel, P. (2016). Does higher education cause religious decline?: A longitudinal analysis of the within- and between-Person effects of higher education on religiosity. The Sociological Quarterly, 57(4), 759–786.   doi:10.1111/tsq.12153

Spiro, M. (1964). Religion and the irrational. In: Symposium on new approaches to the study of religion (pp. 102-115)edited by June Helm. Seattle, Wash.: University of Washington Press.

Stark, R. (1963). On the incompatibility of religion and science: A survey of American graduate students. Journal for the Scientific Study of Religion, 3(1), 3. doi:10.2307/1385002

Stark, R. (1971). Psychopathology and religious commitment. Review of Religious Research, 12(3), 165. doi:10.2307/3510420

Stark, R. (1999). Secularization R.I.P. Sociology of Religion, 60(3), 249. doi:10.2307/3711936

Stark, R. (2006). Economics of religion. In The Blackwell companion to the study of religion (pp. 47-68), edited by Robert Segal, Blackwell Publishing Ltd.

Stark, R., & Bainbridge, W. (1985). The future of religion: Secularization, revival, and cult formation.Berkeley, Calif.: University of California Press.

Stark, R., & Bainbridge, W. (1996). A theory of religion. New Brunswick: Rutgers University Press.

Stark, R., & Finke, F. (2000). Acts of faith: Explaining the human side of religion. Berkeley: University of California Press.

Stark, R., & Finke, F. (2002). Sacred markets, sacred canopies. In: Sacred Markets, Sacred Canopies (pp. 31-62). Ted  Jelen, Rowman & Littlefield: Oxford.

Stark, R., Iannaccone, L. & Finke, R. (1996). Religion, science, and rationality. American Economic Review Papers and Proceedings, 86(2), 433-437.

Stolz, J. (2009). Explaining religiosity: towards a unified theoretical model1. The British Journal of Sociology, 60(2), 345–376. doi:10.1111/j.1468-4446.2009.01234.x

Uecker, J. E., Regnerus, M. D., & Vaaler, M. L. (2007). Losing my religion: The social sources of religious decline in early adulthood. Social Forces, 85(4), 1667–1692. doi:10.1353/sof.2007.0083

Wallace, A. (1966). Religion: An anthropological view.New York: Random House.

Warner, R. S. (1993). Work in progress toward a new paradigm for the sociological study of religion in the United States. American Journal of Sociology, 98(5), 1044–1093. doi:10.1086/230139

Watters, W. (1993). Deadly doctrine: Health, illness. andChristian God-Talk. Buffalo, N.Y.: Prometheus Books.

Wilson, B. (1982). Religion in sociological perspective. New York: Oxford University Press.

Wilson, J. F. (2000). Introduction. In: The Sacred and the Secular University (pp. 3-7). Edited by J. H. Roberts, and J. Turner. Princeton: Princeton University Press.

Wuthnow, R. (1985). Science and the sacred. In: The Sacred in a Secular Age (pp. 187–203), edited by Phillip E. Hammond. Berkeley, CA: University of California Press.

Young, L. Ed. (1997). Rational choice theory and religion: Summary and assessment.New York, N.Y.: Routledge.