نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

10.22035/jicr.2020.2531.2959

چکیده

مطالعه نوع مشارکت در مناسک عاشورایی در جوامع شیعی به دلیل آمیختگی شدیدی که با وجدان جمعی پیروان این مذهب برقرار کرده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان مطالعه آیین پیاده‌روی اربعین که در سال‌های اخیر تحولات شگرفی را به خود دیده و به یک پدیدۀ اجتماعی-فرهنگی ویژه و چند وجهی تبدیل شده است، جایگاه و و اهمیتی دوچندان دارد. از این رو این مقاله توصیف و تحلیل ساحت‌های و گونه‌های مشارکت جمعی پدیده پیاده‌روی اربعین را مورد توجه قرار داده است و برای نیل به این هدف 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خادمین و موکب‌داران ایرانی به عنوان گروهی که بیشترین سطح و حوزۀ درگیری را با این پدیده در نسبت با مشارکت کنندگان دیگر دارا هستند؛ پیش گرفته است. بررسی و واکاوی محتوای مصاحبه‌ها که با کمک ترکیبی از روش‌های تحلیل مضمون و نمونه‌سازی آرمانی صورت گرفت، پس از سه مرحله کدگذاری، ما را به 10 مضمون در نسبت با ساحت مشارکت و 12 مضمون در نسبت با گونه مشارکت رساند و در نهایت این نتیجه حاصل شد که در پیاده‌روی اربعین با گونه‌ای منحصر به فرد از مشارکت مواجه هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات