نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 دانشگاه

3 دانشجو

10.22035/jicr.2022.2714.3111

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برداشت‌های فرهنگی از پول در نسل جوان انجام گرفت. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضامین محتوای مصاحبه ها بود. جامعه پژوهش را اقشار مختلف جوانان 18 تا 32 سال تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار و غیر متجانس بود که با 12 نفر به حد اشباع نظری رسید. ابزار گرد آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. اعتبار اطلاعات گرد آوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) تایید شد. یافته‌ها نشان داد معنای فرهنگی پول در بین نسل جوان در قالب هدف انگاری پول، متناقض نمایی پول، بدیل خوشبختی و محک اعتبار اجتماعی است؛ از سوی دیگر آنچه سبب‌ساز این معناها شده است تحویل کارکرد به کاربرد پول، متناقض نمایی تربیتی، غلبه عقل معاش، بازخوانی ارزش و هویت مبتنی بر پول، قدرت معطوف به اراده، تله اجتماعی پول و ابهام در مراجع پول است. به‌طورکلی پژوهش نشان می‌دهد ابهام و تناقض در فهم جوانان سبب چرخش معنای پول نسبت به گذشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات