نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه آموزش عالی

2 مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

10.22035/jicr.2022.2746.3135

چکیده

امروزه میدان‌های دانشگاهی، به ابزاری قدرتمند برای شکل دادن به جامعه تبدیل‌شده‌اند و نقش مهمی در تولید علم و ایجاد اجتماعات علمی ایفا می‌کنند؛ از طرفی ماهیت علم و تولید آن در محیط‌های دانشگاهی، دچار تغییرات و تحولات شده و با چالش-هایی مواجه است. در این مطالعه، سعی شده است با تکیه بر نظریه جامعه‌شناختی پیر بوردیو، عوامل و چالش‌هایی که محیط‌های دانشگاهی برای تولید علم خود با آن روبرو هستند، مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال اساسی، پاسخ داده شود که عوامل و چالش‌های تولید علم در میدان دانشگاهی، کدامند؟ بدین منظور، با به‌کارگیری روش فراترکیب، تعداد 62 مقاله موردبررسی قرار گرفت که مقوله‌ها و کدهای مرتبط آن‌ها با استفاده از تحلیل محتوا، استخراج و شناسایی شدند. بر اساس یافته‌ها مشخص شد که عوامل مؤثر بر تولید علم در میدان دانشگاهی شامل مقولات «سرمایه اجتماعی»، «عوامل ساختاری-مدیریتی»، «زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات لازم در تولید علم»، «سرمایه نمادین» و «سرمایه علمی» و همچنین چالش‌های تولید علم در میدان دانشگاهی در چهار مقوله «مسائل اجتماعی و ارتباطی»، «مسائل ساختاری و مدیریتی»، «مسائل مربوط به زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات لازم در تولید علم» و «مسائل فرهنگی»، تقسیم‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image