نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

10.22035/jicr.2023.3102.3416

چکیده

ساختارها در سطح کلان و عادتواره های محققان، مانع از اثربخشی تحقیقات علوم انسانی در ایران می شود اما این پایان داستان نیست. پژوهشگران با این محدودیت های ساختاری وزمینه ای کلنجار می روند واز این طریق تنوعاتی از فرهنگ های مطالعاتی را رقم می خورد. این پژوهش برای توضیحی درون‌مان از گره فروبستۀ تحقیقات علوم انسانی در ایران به سراغ نظریه ای موقعیتی و خاص و زمینه مند رفته است. تجربه زیسته میان ذهنیِ 32 تن عضو هیأت علمی نهادهای سیاست پژوهی با تنوعات رشته ای شان، فهم نسبتا عمیق‌تری از گوناگونی بسیار در فرهنگهای مطالعاتی آنها به دست می دهد. چند صد گزاره با تکنیک «CCDA» تحلیل شده و با یادداشتهای فنی به مدلی برای توضیح امر انجامیده است. ما با یک وضعیت دوگانۀ مرزی در تحقیقات مواجهیم. 12 دسته شرایط اثرگذار، 11 وضع زمینه ای و 12 گروه سنخ شناسی راهبردهایی که محققان در چنین شرایطی در پیش می گیرند و تنوعات فرهنگ مطالعاتی آنها با آثار ونتایجش اکتشاف شده است. هرچند به جای جذب دانش با حالاتی از دانش سرگردان، دانش معطل، دانش پرستیژی و یا دانش تصنعی مواجه هستیم اما عرصه خالی از انواع ابتکارات بدیع در فرهنگهای مطالعاتی پژوهشگران ایرانی نیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image