نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر سعی شده است با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی و بازسازی معنایی سبک زندگی جوانان شهر تهران پرداخته شود. غالب پژوهش‌های صورت گرفته دربارة این موضوع با اتخاذ استراتژی قیاسی و مبنا قراردادن تئوری‌های پیش‌ساخته به توصیف و تبیین آن پرداخته‌اند. حال آن‌که در روش پدیدارشناسی تمرکز بر کاوش دراین‌باره است که انسان‌ها چگونه به تجربه‌های خود معنا می‌بخشند و آنها را، هم به طور فردی و هم به شکل جمعی، به آگاهی تبدیل می‌کنند. این کار نیز از نظر روش‌شناختی مستلزم فهم این است که انسان‌ها چطور برخی پدیده‌ها را به تجربه درمی‌آورند. برای گردآوری چنین داده‌هایی لازم است که محقق به مصاحبه‌های عمیق با افرادی بپردازد که مستقیماً پدیده مورد نظر را تجربه کرده‌اند (تجربه‌ زیسته دارند). این در تقابل با تجربه دست دوم و عملیاتی کردن متغیرهایی است که ازدرون نظریه‌های کلان‌روایت‌وار استخراج شده‌اند. از این رو بر مبنای شیوة‌ در پرانتزگذاری هوسرل و رعایت معیارهای ساخت نمونه‌های آرمانی شوتس، چهار سبک زندگی لذت‌جویانه ـ زیبایی‌شناختی، کارکردگرایانه، خرده‌فرهنگی، و منفعلانه به عنوان سبک‌های عمده زندگی جوانان شهر تهران نمونه‌سازی شدند.

کلیدواژه‌ها

Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (1984), Lifestyle and Psychographics: a Critical Review and Recommendation. Advances in Consumer Research, vol. 11. Pp. 405- 411.
Aspers, Patrick. (2004), Empirical Phenomenology: an Approach for Qualitative Research, London School of Economics and Political Science.
Bennett, Andy. (2000), Popular Music and Youth Culture. Palgrave.
Borocz, Jozef & Southworth, Caleb (1996), Decomposing the Intellectuals, Class Power: Conversion of Cultural Capital to Income. Hungary (1988), Social Forces, vol. 74, No.3.
Bryson, B (1997), Anything about Heavy Metal: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes, ASR, vol, 61, 150- 181.
Bryson, B. (1996), What about the Univors? Musical Dislikes and Group – based Identity Construction among Americans with How Levels of Education, Poetics, vol. 27, 141- 156.
Cambridge University Press, Newyork.
Chan, T.W & Gold thrope, J.H. (2005), The Social Stratification and Cultural Participation: Readings. Cinema and Theater, Cultural Trends, 14, 193- 212.
Chaney, David. (1996), Lifestyle. Routledge.
Chliaoutakis, Joanna E. L. Darviri, Christina & Demakakos, Panayotas th. (1999), The Impact of Young Drivers Lifestyle on Their Road Traffic Accident Risk in Greater Athens Area. Accidental Analysis and Prevention, vol. 31. Pp 771- 780.
Cockerham, W, Rutten, A. & Abel, T. (1997), Conceptualizing Contemporary Health Lifestyles: Moving Beyond Weber. the Sociological Aurterly, vol. 38, No. 2. Pp. 321- 342.
Collins, R. (1978), Credential Society, Academic press, New York.
Dawson, Don(1985), On the Analysis of Class and Leisure. Society and Leisure, Vol. &, No. 2, Pp 563- 572.
De Certeau, Michel (1984), the Practice of Everyday Life, Berkeley, University of California Press.
Dimaggio, Paul (1987), Classification in Art, American Sociological Review, vol. 25, 1231- 1261.
Dimaggio, Paul (2000), Social Stratification, Lifestyle, Social Cognition and Social Participation, Pp. 458- 465. In D. Grusky (ed.), Social Stratification in Sociological Perspective. Westview press, San Francisco.
Dimarco, Nicholas (1975), Life Style, Work Group Structure, Compatibility, and Job Satisfaction, The Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 2. pp. 313-322.
Douglas, M & Isherwood, B (1996), the World of Goods: Towards and Anthropology of consumption. Routledge.
Ford.J. Nicholas, Zahroh Shaluhiyah and Antono Suryoputro, (2007), A Rather Benign Sexual Culture: Socio-sexual Lifestyles of Youth in Urban Central Java, Indonesi, POPULATION, SPACE AND PLACE, 13(1): 59-76. (www.interscience.wiley.com)
Gans, H (1985), American Popular Culture and High Culture in a Changing Class Structure, In: Jack Salzman (ed.), prospects: An Annual of American Culture Studies, vol, 10: 17- 38,
Glaser, B.G. and Strauss, A.L. (1967), the Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine.
Habermas, Jurgen (1989), the Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge: Polity.
Hebdige, D, (1979), Subculture: the Meaning of style, London: Methuen.
Holt, Douglas B. (1998), “Does Caltural capital structure American consumption”, Journal of Consumer. Research, vol. 25. Pp.1-25.
Muggleton, David (2000), Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style, Berg Publishers.
Strauss, A.L. Corbin, J. (1998), Basic of Qualitative Research (2nd edn). London: SAGE.
Van Manen, Max (1990), Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy, State University of New York Press.
Āzād Armakī, T. & others (1390 [2012 A.D]), Sinkh-shināsī-i Ulgū-hā-i Ravābit-i Jinsī-i Pīsh az Izdivāj dar Īrān. Jāmi’a-pazhūhī-i Farhangī, Pazhūhish-gāh-i Ulūm-i Insānī va Mutāli’āt-i Farhangī, Vol. 2, No. 2.
Abāzarī, Y. & Chāvūshīyān, H (1381 [2003 A.D]), az Tabaqa-i Ijtimā’eī tā Sabk-i Zindagī; Rūykard-hā-i Nuvīn dar Tahlīl-i Jāmi’a-shinākhtī-i Huvīyyat-i Ijtimā’eī. Nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, No. 20.
Tanhāyī, A. & Khurramī, Sh (1388 [2010 A.D]), Barrasī-i Rābita-i Jāmi’a-shinākhtī-i Bāvar-hā-i Dīnī va Sabk-i Zindagī bar Asās-i Nazarīyya va Ravish-i Gāfman, Mutāli’a-i Mawridī-i Kirmānshāh 1388. Fasl-nāma-i Pazhūhish-i Ijtimā’eī, Vol. 3, No. 6.
Chāvūshīyān, H (1381 [2003 A.D]), Sabk-i Zindagī va Huvīyyat-i Ijtimā’eī Masraf va Intikhāb-i Kālā-hā-i Zawqī bi unvān-i Shālūda-i Tamāyuz va Tashābuh-i Ijtimā’eī dar Dawra-i Akhīr-i Mudirnīta. Phd. Thesis in Sociology. Tehran University.
Khānī, H (1386 [2008 A.D]), Barrasī-i Ta’thīr-i Pāygāh-i Ijtimā’eī – Iqtisādī va Mīzān-i Dīn-dārī bar Sabk-i Zindagī-i Dānish-jūyān-i Dānish-gāh-i Tarbīyat-i Mu’allim. M.A. Thesis. Tarbīyat-i Mu’allim Uinversity.
Zukāyī, M. S (1388 [2010 A.D]), Farhang-i Guzār va Ilzāmāt-i ān barāy-i Ravābit-i Bayn-i Naslī. Pazhūhish-i Javānān, Farhang va Jāmi’a, No. 2.
Zukāyī, M. S (1390 [2012 A.D]), Sabk-hā-i Firāghatī-i Javānān. Tehrān: Tisā.
Rahmat-Ābādī, A. & Āqā-Bakhshī, H (1385 [2007 A.D]), Sabk-i Zindagī va Huvīyyat-i Javānān. Fasl-nāma-i Rifāh-i Ijtimā’eī, No. 20. Vol. 5.
Razavī-zāda, N (1383 [2005 A.D]), Barrasī-i Ta’thīr-i Irtibātāt dar Tamāyul bi Taghyīr-i Sabk-i Zindagī-i Rūstāyī. Phd. Thesis. Allāma Tabātabāyī University.
Sāzgārā, P (1382 [2004 A.D]), Barrasī-i Sabk-i Zindagī-i Qishr-i Dānish-gāhī va Bāzārīyān-i Sunnatī (Tabaqa-i Mutavassit-i Jadīd va Qadīm). Phd. Thesis. Tehran University.
Shālchī, V (1387 [2009 A.D]), Sabk-i Zindagī-i Javānān-i Coffee-shop. Fasl-nāma-i Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Sādeqī Fasāyī, S. & Erfān-manish, A (1392 [2014 A.D]), Tahlīl-i Jāmi’a-shinākhtī-i Ta’thīrāt-i Mudirn Shudan bar Khānivāda-i Īrānī va Zarūrat-i Tadvīn-i Ulgū-i Īrānī-Islāmī. Zan dar Farhang va Hunar, Vol. 5, No. 1.
Alīkhāh, F (1387 [2009 A.D]), Payāmad-hā-i Sīyāsī-i Masraf-garāyī. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Fāzelī, M (1382 [2014 A.D]), Masraf va Sabk-i Zindagī. Qum: Subh-i Sādiq.
Fāzelī, M (1387 [2009 A.D]), Tasvīrī az Sabk-i Zindagī-i Farhangī-i Jāmi’a-i Dānish-jūyī. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Featherstone, M (1380 [2002 A.D]), Zībāyī-Shinākhtī Kardan-i Zindagī-i Rūzmarra. Translated by M. Karam-poūr, Arghanūn, No. 19.
Farajī, M. & Hamīdī, N (1386 [2008 A.D]), Sabk-i Zindagī va Pūshish-i Zanān dar Tehrān. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Fakoūhī, N (1387 [2009 A.D]), Khurda-Farhang-hā-i Aqallīyatī va Sabk-i Zindagī, Ravand-hā va Chashm-andāz-hā dar Īrān. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Qāsimī, V. & Mīrzāyī, A (1385 [2007 A.D]), Javānān va Hanjār-hā-i Rasmī va Ghayr-i Rasmī-i Mūsīqī-i Pop. Nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, No. 28.
Qāsimī, V. & Samīm, R (1387 [2009 A.D]), Mutāli’a-ī Pīrāmūn-i Rābita-i Qishr-bandī-i Ijtimā’eī va Masraf-i Farhangī bā Istifāda az Dāda-hā-ī dar Zamīna-i Masraf-i Mūsīqā-ī dar Shahr-i Tehrān. Jāmi’a-shināsī-i Īrān, No. 1-2.
Kāzemī, A. & Rezāyī, M (1387 [2009 A.D]), Dīyāliktīk-i Tamāyuz va Tamāyuz-zudāyī: Parsa-zanī va Zindagī-i Gurūh-hā-i Furū-dast-i Shahrī dar Marākiz-i Kharīd-i Tehrān. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Kotharī, M (1382 [2004 A.D]), Nishāna-hā-i Mūsīqī-i Pop (Mardum-pasand). Nāma-i Pazhūhish-i Farhangī, Vol. 7, No. 5.
Giddens, A (1383 [2005 A.D]), Tajaddud va Tashakhkhus; Jāmi’a va Huvīyyat-i Shakhsī dar Asr-i Jadīd. Translated by N. Movaffaqīyān, Tehrān: Néy.
Cribe, I (1382 [2004 A.D]), Nazarīyya-i Ijtimā’eī-i Kilāsīk. Translated by Sh. Musammā-parast, Tehrān: Āgah.
Mu’īd-far, S. & Sabūrī Khusro-Shāhī, H (1389 [2011 A.D]), Barrasī-i Mīzān-i Fard-garāyī-i Farzandān dar Khānivāda. Pazhūhish-nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, Vol. 4, No. 4.
Mahdavī Kanī, M. S (1387 [2009 A.D]), Mafhūm-i Sabk-i Zindagī. Tahqīqāt-i Farhangī, Vol. 1, No. 1.
Wacquant, L (1380 [2002 A.D]), Pierre Bourdieu. In: Mutafakkirān-i Buzurg-i Jāmi’a-shināsī. Translated by M. Mīrdāmādī, Tehrān: Markaz.    
CAPTCHA Image