دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1393، صفحه 1-210 

مقاله علمی پژوهشی

1. مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران

صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2014.27.001

مهدی فلاح؛ بیژن زارع؛ نیما بردیافر


7. تأثیرمؤلفه‌های نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده‌های شهر یزد

صفحه 149-177

10.7508/ijcr.2014.27.007

مهناز فرهمند؛ یاسین خرم‌پور؛ زهره پارساییان؛ فرزانه ماندگاری