دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1397، صفحه 1-174 

مقاله علمی پژوهشی

1. کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 1-31

10.22035/jicr.2018.390

سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب‌پورگتابی