نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

این مطالعه به ‌دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه مخاطبان جوان شبکه‌های خاص ماهواره‌ای فارسی‌زبان به خوانش پیام‌های ارتباطی این شبکه‌ها می‌پردازند و چه نوع قرائت و خوانشی از این پیام‌ها دارند. برای پاسخ به این سؤال این مطالعه از رویکرد تحلیل دریافت و مدل رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال استفاده کرده است. این رویکرد بر این اصل استوار است که مخاطبان هنگامی که در برابر پیام‌های رسانه‌های جمعی قرار می‌گیرند بر اساس زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خود به صورتی فعالانه متون رسانه‌ای را قرائت و دریافت می‌کنند. بر اساس این دیدگاه متون رسانه‌ای از قابلیت چند‌معنایی بهره‌مند هستند و افراد بر اساس زمینه‌های شناختی، اجتماعی و هویتی که دارند معنای خاصی از این متون دریافت می‌کنند. این مطالعه با اتخاذ روش تحلیل گفتمان و از طریق تکنیک مصاحبه عمقی، در پایان نشان می‌دهد که شرایط فرهنگی و هویتی مخاطبان مورد مطالعه در نحوه پذیرش و دریافت پیام‌ها بسیار مؤثر است.
 
نتایج این تحقیق با توجه به شرایط خاص تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایران و همچنین با توجه به فرهنگ و هویت پیوندی مهاجران ایرانی که عمدتاً تولیدکنندگان برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان هستند، حاوی دلالت‌های نظری ویژه است.

کلیدواژه‌ها

Adegbola, O. (2000), The Portrayal of Black Women’s Facial Features in Mainstream, Fashion Magazines: Howard University paper.
   Ang ien (1995), In the Realm of Uncertainy: the Global Village and Capitalist Postmodernity, in Crowley & Mitchell (eds), communication theory today, biackell publisher
Covert, J.J & Dixon, T.L. (2004), Representation and Effects of the Portrayal of Women of Color in Mainstream Magazines, AEJMC Annual Convention paper.
Frisby, C (2000), Black Like Me: How Idealized Images of Caucasian Women Affect Body Esteem and Mood States of African American Females AEJMC, Annual Convention paper
Fisk, Gohn (1994), Introduction to Communication Studies Routledge Publica,
Hoerup, Sharon L. (2001), Diffusion of an Innovation: Computer Technology Integration and the Role of Collaboration, Blacksburg, Virginia: polytechnic institute and stat university (theses)
Morly, David. (1980), the Nationwide Audince. London. British Film Institute.
Van Zoonen, Liesbet (2002), Feminist Media Studies, London: Sage
Livingstone, Sonia (2000), Making Sense of Television, London: Routledge
Thomsen Steven R, Bower Danny.W & Barnes, Michael D. (2004), Photographic Images in Women’s Health, Fitness, and Sports Magazines and the Physical Self-Concept of a Group of Adolescent Female Volleyball, Journal of Sport and Social Issues
Abu-al-Hasanī, R (1387 [2009 A.D]), Mu’allafa-hā-i Huvīyyat-i Millī bā Rūykard-i Pazhūhishī. Fasl-nāma-i Sīyāsat, Dānish-kada-i Huqūq va Ulūm-i Sīyāsī, Vol. 38, No. 4, pp. 1-22.
Stake, R. A (1379 [2001 A.D]), Hunar-i Pazhūhish-i Mawrid-i. Translated by M. A. Rafī’eī, Tehrān: Daftar-i Pazhūhish-hā-i Farhangī.
Smith, Ph (1383 [2005 A.D]), Darāmadī bar Nazarīyya-hā-i Farhang. Translated by H. Poūyān, Tehrān: Daftar-i Pazhūhish-hā-i Farhangī.
Atkinson, D (1384 [2006 A.D]), Rādīo va Tilivīzīyun Khidmat-i Umūmī. Translated by M. Thāqib-far, Tehrān: Surūsh.
Pāygāh-i Khabarī-i Asr-i Īrān, Madkhal-i Ijtimā’eī, in: http://www.asriran.com/fa/news/338454
Pāygāh-i Khabarī-i Tābnāk, Madkhal-i Farhangī, in: http://www.tabnak.ir/fa/news/365680
Tomlinson, J (1381 [2003 A.D]), Jahānī Shudan va Farhang. Translated by M. Hakīmī, Tehrān: Daftar-i Pazhūhish-hā-i Farhangī.
Tājīk, M. R (1384 [2006 A.D]), Jahānī Shudan va Huvīyyat. In: Majmū’a Maqālāt-i Huvīyyat-i Millī va  Jahānī Shudan. Tehrān: Mu’assisa-i Tahqīqāt va Tawsi’a-i Ulūm-i Insānī.
Dearnley, J. & Feather, J (1384 [2006 A.D]), Jahān-i Shabaka-ī. Translated by N. A. Dehqān and others, Tehrān: Chāpār.
Robertson, R (1382 [2004 A.D]), Jahānī Shudan-i Ti’urī-hā-i Ijtimā’eī va Farhang-i Jahānī. Translated by K. Poūlādī, Tehrān: Thālith.
O’Sullivan, T. and others (1385 [2007 A.D]), Mafāhīm-i Kilīdī-i Irtibātāt. Translated M. H. Ra’eīs-zāda, Tehrān: Fasl-i No.
Āmelī, S. R (1383 [2005 A.D]), Jahānī Shudan-hā; Mafāhīm va Nazarīyya-hā. Arghanūn, No. 24.
Ferguson, M (1383 [2005 A.D]), Ustūra-shināsī-i Jahānī Shudan. Translated by F. Hussaynī, Arghanūn, No. 24, pp. 77-102.
Carey, J (1376 [1998 A.D]), Irtibātāt va Farhang. Translated by M. Dādāshī. Tehrān: Nuqta.
Kawtharī, M (1384 [2006 A.D]), Majmū’a Maqālāt-i Huvīyyat-i Millī va  Jahānī Shudan. Tehrān: Mu’assisa-i Tahqīqāt va Tawsi’a-i Ulūm-i Insānī.
Mattelart, A (1383 [2005 A.D]), Dīrīna-shināsī-i Asr-i Jahānī; Pay-rīzī-i Yik Bāvar. Translated by J. Ganjī, Arghanūn, No. 24, pp. 135-164.
Marshall, C. & Rossman, G. B (1381 [2003 A.D]), Ravish-i Tahqīq-i Kayfī. Translated by A. Pārsāyīyān & M. A’rābī, Tehrān: Daftar-i Pazhūhish-hā-i Farhangī.
 MacQauail, D (1380 [2002 A.D]), Mukhātab-shināsī. Translated by M. Muntazir-i Qā’im, Tehrān: Markaz-i Mutāli’āt va Tahqīqāt-i Rasāna-hā.
MacQauail, D (1382 [2004 A.D]), Nazarīyya-i Irtibāt-i Jam’eī. Translated by P. Ejlālī, Tehrān: Markaz-i Mutāli’āt va Tahqīqāt-i Rasāna-hā.
Muntazir-i Qā’im, M (1384 [2006 A.D]), Sīyāsat-hā-i Daryāft-i Barnāma-hā-i Tilivīzīyunī-i Māhvāra-ī dar Kishvar-hā-i Āsīyāyī: Dars-hā-i Muqābila va Bahra-varī barāy-i Īrān. Nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, No. 26, pp. 65-96.
Mahdī-zāda, M (1384 [2006 A.D]), Nazarīyya-i Kāsht va Daryāft dar Irtibātāt. Tehrān: Surūsh.
Mu’assisa-i Mutāli’āt-i Rāhburdī-i Farhangī-i Zharfā (1393 [2014  A.D]), Guzārish-i Rasad-i Mīz-i Rasāna, Shahrīvar.
Nīkū M & others (1381 [2003 A.D]), Shinākht-i Mukhātab-i Tilivīzīyun bā Rūykard-i Istifāda va Rizāmandī. Tehrān: Surūsh.
Williams, K (1385 [2007 A.D]), Dark-i Ti’urī-i Rasāna. Translated by R. Qāsimīyān, Tehrān: Sāqī.
Hall, S (1382 [2004 A.D]), Ramz-guzārī va Ramz-gushāyī, Mutāli’āt-i Farhangī. Translated by Sh. Vaqfī-poūr & N. Malik-Muhammadī, Tehrān: Pazhūhish-hā-i Sīmā.
CAPTCHA Image